10
@@@
10 uJHiv
u 10@ J H i v 
 120~105 (mm)
1V[gF7,000~{ 
  
߂